Opłata audiowizualna powinna wynosić ok. 10 złotych dla każdego gospodarstwa domowego, czyli mniej, niż jest to obecnie – mówi w rozmowie z Onetem Elżbieta Gapińska. Posłanka PO zastrzega jednak, że ostateczna decyzja w sprawie wysokości opłaty, która wkrótce zastąpi abonament radiowo-telewizyjny, jeszcze nie zapadła.

Gapińska: rząd wprowadzi opłatę audiowizualną

- Opła­ta au­dio­wi­zu­al­na po­win­na wy­no­sić ok. 10 zło­tych dla każ­de­go go­spo­dar­stwa do­mo­we­go, czyli mniej, niż jest to obec­nie – mówi w roz­mo­wie z One­tem Elż­bie­ta Ga­piń­ska. Po­słan­ka PO za­strze­ga jed­nak, że osta­tecz­na de­cy­zja w spra­wie wy­so­ko­ści opła­ty, która wkrót­ce za­stą­pi abo­na­ment ra­dio­wo-te­le­wi­zyj­ny, jesz­cze nie za­pa­dła.

Elżbieta Gapińska Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Opła­ta au­dio­wi­zu­al­na, we­dług pla­nów rządu Do­nal­da Tuska, zo­sta­nie wpro­wa­dzo­na naj­póź­niej w 2015 roku, ale praw­do­po­dob­nie na­stą­pi to już w przy­szłym roku. Elż­bie­ta Ga­piń­ska z Sej­mo­wej Ko­mi­sji Kul­tu­ry i Środ­ków Prze­ka­zu wej­ście opła­ty w życie uza­leż­nia od mo­men­tu, w któ­rym pro­jekt usta­wy wpły­nie do Sejmu i od tempa prac nad nim.

- Usta­wa musi być pro­ce­do­wa­na w obu izbach par­la­men­tu. Po jej  uchwa­le­niu  ko­niecz­ne bę­dzie jesz­cze prze­pro­wa­dze­nie prac zwią­za­nych z wdro­że­niem, ko­niecz­ny jest także czas na przy­go­to­wa­nie i prze­te­sto­wa­nie w prak­ty­ce no­we­go spo­so­bu po­bie­ra­nia opła­ty – mówi po­słan­ka PO w roz­mo­wie z One­tem.

Nowa opła­ta ma być po­bie­ra­na albo od go­spo­dar­stwa do­mo­we­go, albo w ra­mach ra­chun­ku np. za prąd. Ga­piń­ska zwra­ca uwagę, że opła­ta ta nie bę­dzie po­wią­za­na z po­sia­da­niem od­bior­ni­ka ra­dio­we­go czy te­le­wi­zyj­ne­go, a obo­wią­zek re­je­stra­cji tych urzą­dzeń po­wi­nien zo­stać znie­sio­ny. – Obec­nie  prze­pi­sy na­kła­da­ją­ce taki obo­wią­zek na oby­wa­te­li są nie­sku­tecz­ne i ana­chro­nicz­ne – do­da­je.

Po­słan­ka Plat­for­my przy­ta­cza dane Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go, z któ­rych wy­ni­ka, że 97,9 proc. (około 13,2 mln z ist­nie­ją­cych około 13,5 mln) go­spo­darstw do­mo­wych w Pol­sce po­sia­da co naj­mniej jeden od­bior­nik te­le­wi­zyj­ny. – Tym­cza­sem w 2012 r. za­re­je­stro­wa­nych było je­dy­nie ponad 6,7 mln go­spo­darstw do­mo­wych, z czego ponad 2,7 mln ko­rzy­sta­ło z usta­wo­wych zwol­nień. W efek­cie, abo­na­ment pła­ci­ło re­gu­lar­nie tylko ok. 10  pro­cent go­spo­darstw do­mo­wych – wy­li­cza.

Ga­piń­ska pod­kre­śli­ła rów­nież, że w przed­sta­wio­nych sta­ty­sty­kach zo­sta­ły uwzględ­nio­ne je­dy­nie te­le­wi­zo­ry, choć do od­bio­ru pro­gra­mów ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych wy­ko­rzy­sty­wa­ne są dzi­siaj nie tylko tra­dy­cyj­ne od­bior­ni­ki, ale także inne urzą­dze­nia. Jak do­da­ła, część go­spo­darstw z tej grupy w chwi­li obec­nej po­sia­da od­bior­nik inny niż te­le­wi­zor, np. radio, co ozna­cza, że po­win­ny uisz­czać opła­tę abo­na­men­to­wą.

Ile zatem może wy­no­sić opła­ta au­dio­wi­zu­al­na? – py­ta­my. We­dług po­słan­ki, opła­ta ta po­win­na wy­no­sić ok. 10 zło­tych dla każ­de­go go­spo­dar­stwa do­mo­we­go, czyli „mniej, niż jest to obec­nie”. – Dzi­siaj osoby, które po­sia­da­ją urzą­dze­nia słu­żą­ce do obio­ru radia i te­le­wi­zji, po­win­ny pła­cić 18,65 zł za mie­siąc;  w 2014 r. bę­dzie to 19,30 zł mie­sięcz­nie – przy­po­mi­na.

Po­mysł wpro­wa­dze­nia opła­ty au­dio­wi­zu­al­nej budzi jed­nak opór Po­la­ków. Z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez CBOS wy­ni­ka, że 54 proc. osób kry­ty­ku­je po­mysł wpro­wa­dze­nia nowej opła­ty. Ga­piń­ska pod­kre­śla jed­nak, że 59 proc. Po­la­ków jest prze­ciw­na pry­wa­ty­za­cji pu­blicz­ne­go radia i te­le­wi­zji, co ozna­cza, że trze­ba zna­leźć spo­sób ich fi­nan­so­wa­nia.

- Ba­da­nia, które są mi znane, wska­zu­ją, że za fi­nan­so­wa­niem  z bu­dże­tu pań­stwa opo­wia­da się 63 proc. Po­la­ków. Je­że­li chce­my,  by media pu­blicz­ne ist­nia­ły, na­le­ży zna­leźć takie roz­wią­za­nie, które bę­dzie naj­bar­dziej efek­tyw­ne i za­pew­ni nie­za­leż­ność nadaw­ców pu­blicz­nych – za­zna­cza po­słan­ka w roz­mo­wie z One­tem.

Jak do­da­je, z ana­liz roz­wią­zań przy­ję­tych w Eu­ro­pie wy­ni­ka, że cele te naj­le­piej osią­ga­ją pań­stwa, które wpro­wa­dzi­ły opła­tę po­dob­ną do za­pro­po­no­wa­nej przez Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go opła­ty au­dio­wi­zu­al­nej.

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gapinska-rzad-wprowadzi-oplate-audiowizualna/dxjws#.Um0ulHVwoYY.facebook